Σε ποιες περιπτώσεις μπορείτε να απευθυνθείτε σε συμβολαιογράφο

Οι συμβολαιογράφοι κάνουν πολύ περισσότερα από την επαλήθευση των υπογραφών. Βοηθούν στην αποφυγή διαφορών, συνάπτουν συμβόλαιο μαζί σας, συμβουλεύουν για την ιδιοκτησία… Ποιες είναι οι άλλες αρμοδιότητές τους;

 • ο συμβολαιογράφος συντάσσει συμβολαιογραφικές πράξεις και εκτελεί συμβολαιογραφικές πράξεις στο βαθμό που επιτρέπεται από τους Συμβολαιογραφικούς Κανόνες και σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Συμβολαιογράφου και τα εσωτερικά πρότυπα του Σλοβακικού Επιμελητηρίου Συμβολαιογράφων.
 • ο συμβολαιογράφος βοηθά στην αποφυγή διαφορών, είναι ο διαιτητής των συμφωνιών που συνάπτονται ενώπιον του, είναι ο νομικός σύμβουλος των μερών, ο εγγυητής της ευπρέπειας και της ασφάλειας των συμβατικών σχέσεων, η δραστηριότητά του είναι η άσκηση προληπτικής δικαιοσύνης για λογαριασμό του κράτους.
 • ο συμβολαιογράφος είναι οικογενειακός σύμβουλος, που μπορούν να απευθυνθούν σε προβλήματα ιδιοκτησίας, σε περιπτώσεις ρύθμισης δικαιωμάτων ιδιοκτησίας επί ακινήτων, σε κληρονομικές διαδικασίες αλλά και στην πρόληψη διαφορών στον τομέα του περιουσιακού δικαίου.
 • ο συμβολαιογράφος δραστηριοποιείται στον τομέα του εμπορικού δικαίου, βοηθά, για παράδειγμα, στη σύσταση, λειτουργία, αλλά και εκκαθάριση επιχειρηματικών εταιρειών.
 • ο συμβολαιογράφος δεσμεύεται από το καθήκον εχεμύθειας για όλα τα στοιχεία για τα οποία μαθαίνει κατά την άσκηση του επαγγέλματός του.

Οι συμβολαιογράφοι μπορούν να εκτελούν τις ακόλουθες δραστηριότητες:

1. Σύνταξη και έκδοση εγγράφων επί νομικών πράξεων

Ένας συμβολαιογράφος συντάσσει και εκδίδει δημόσια έγγραφα για νομικές πράξεις – συμβολαιογραφικά πρακτικά που περιέχουν διμερείς νομικές πράξεις όπως συμβάσεις, συμφωνίες ή μονομερείς νομικές πράξεις όπως διαθήκη. Τα πρακτικά μπορούν να έχουν τη μορφή:

 • συμβόλαια αγοράς
 • συμβόλαια δώρου
 • συμβάσεις σύστασης ή ακύρωσης δουλείας, συνιδιοκτησίας
 • αντωνυμικές συμβάσεις
 • συμφωνίες για τον περιορισμό ή τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της συνιδιοκτησίας των συζύγων που καθορίζονται από το νόμο
 • διαθήκες, έγγραφα αποκληρονομίας
 • άλλες νομικές πράξεις (χορήγηση πληρεξουσιότητας, ένορκη δήλωση)

2. Πιστοποίηση νομικά σημαντικών γεγονότων

Τι πιστοποιητικό θα σας εκδώσει ο συμβολαιογράφος κατόπιν αιτήματός σας

ένα) για την ορθότητα του αντιγράφου ή φωτοαντιγράφου της πράξης

σι) σχετικά με τη γνησιότητα της υπογραφής στο έγγραφο

ντο) ότι το έγγραφο παρουσιάστηκε και πότε συνέβη

ρε) σχετικά με τη δήλωση παρακράτησης

Κατά τις δραστηριότητες πιστοποίησης, ο συμβολαιογράφος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο της δικαιοπραξίας, είναι υπεύθυνος μόνο για την ορθή και αληθή περιγραφή των βεβαιωμένων γεγονότων.

3. Διαδικασίες σε θέματα συμβολαιογραφικής επιμέλειας

Κατόπιν αιτήματος του συντάκτη, ο συμβολαιογράφος δέχεται σε συμβολαιογραφική επιμέλεια: έγγραφα, ιδίως διαθήκες, με εξαίρεση τα έγγραφα των οποίων το περιεχόμενο δεν μπορεί να κρίνει, χρήματα και τίτλους εγγράφων, εάν του παραδόθηκαν με αίτημα την έκδοσή τους σε συγκεκριμένος παραλήπτης, χρήματα, αν του παραδόθηκαν με αίτημα, να τα αντιμετωπίσει σύμφωνα με τη σύμβαση ή σύμφωνα με ειδικό κανονισμό.

4. Άλλες δραστηριότητες

Ενεργεί ως δικαστικός επίτροπος σε κληρονομικές διαδικασίες.

Εκτελεί ενέργειες σε θέματα συμβολαιογραφικών κεντρικών μητρώων.

Εκτελεί τη λειτουργία του διαμεσολαβητή.

Παρέχει νομικές συμβουλές.

Γράφει άλλα έγγραφα.

Διαχειρίζεται την περιουσία φυσικών και νομικών προσώπων και τα εκπροσωπεί σε σχέση με τη διαχείριση της περιουσίας τους.

Εκπροσωπεί σε διαδικασίες κτηματογράφησης.

Πότε μπορεί ένας συμβολαιογράφος να σας αρνηθεί;

Ο συμβολαιογράφος υποχρεούται να αρνηθεί την εκτέλεση της ζητούμενης πράξης, εάν είναι προφανές ότι η πράξη έρχεται σε αντίθεση με το νόμο, παρακάμπτει το νόμο, αντίκειται στα χρηστά ήθη ή εάν η εκτέλεση της πράξης ανατίθεται σε άλλη δημόσια αρχή με ειδικό νόμο. Κατόπιν αιτήματος, ο συμβολαιογράφος θα εκδώσει στον αιτούντα γραπτή επιβεβαίωση των λόγων άρνησης της πράξης.

Ο συμβολαιογράφος μπορεί να αρνηθεί την εκτέλεση της ζητούμενης πράξης, εάν ο αιτών δεν καταβάλει επαρκή προκαταβολή για την αμοιβή του συμβολαιογράφου και για την απόδοση των εξόδων του από την τσέπη του.

Ο συμβολαιογράφος μπορεί να αρνηθεί να συντάξει συμβολαιογραφικό πρακτικό, εάν το συμβαλλόμενο μέρος ή ο αντιπρόσωπός του αρνηθεί να συνεργαστεί απαιτείται για τη σύνταξη συμβολαιογραφικού αρχείου.

Εάν πρόκειται για συμβολαιογραφικό αρχείο ανταποδοτικής δικαιοπραξίας, ο συμβολαιογράφος ενημερώνει τα μέρη της σύμβασης για τους όρους πληρωμής που συμφωνήθηκαν στη σύμβαση και περιλαμβάνει στα πρακτικά δήλωση των συμβαλλομένων μερών ότι είναι εξοικειωμένοι με αυτούς τους όρους. Ο συμβολαιογράφος υποχρεούται να ενημερώσει το συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης για το ποσό της ασφαλιστικής κάλυψης και την ασφαλιστική εταιρεία στην οποία είναι ασφαλισμένος σε περίπτωση ζημίας σε σχέση με την κατάρτιση των συμβολαιογραφικών πρακτικών.

Ο συμβολαιογράφος επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα πελατών και άλλων φυσικών προσώπων στο βαθμό που απαιτείται για την άσκηση του συμβολαιογραφικού γραφείου σύμφωνα με ειδικό κανονισμό.

Ο συμβολαιογράφος είναι εξουσιοδοτημένος λήψη και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της εκτέλεσης συμβολαιογραφικού γραφείου με αντιγραφή, σάρωση ή με άλλο τρόπο καταγραφή επίσημων εγγράφων σε φορέα πληροφοριών χωρίς τη συγκατάθεση του ενδιαφερομένου.

Ο συμβολαιογράφος δεν μπορεί να συντάσσει και να εκδίδει δημόσια έγγραφα σε θέματα στα οποία είναι διάδικος ο ίδιος ή κάποιο κοντινό του πρόσωπο. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις που η πράξη θα ωφελούσε τον συμβολαιογράφο ή κάποιο κοντινό του πρόσωπο. Έγγραφο, στην εκτέλεση του οποίου ο συμβολαιογράφος δεν προέβη σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, δεν είναι δημόσιο έγγραφο.

Το πρόσωπο στο οποίο ο συμβολαιογράφος αρνήθηκε να εκτελέσει την απαιτούμενη πράξη μπορεί να υποβάλει καταγγελία στο προεδρείο του επιμελητηρίου. Το Προεδρείο του Επιμελητηρίου θα αποφασίσει εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της καταγγελίας. Κατόπιν αιτήματος του προεδρείου του επιμελητηρίου, ο συμβολαιογράφος γνωστοποιεί εγγράφως τους λόγους για τους οποίους αρνήθηκε να εκτελέσει μια συγκεκριμένη πράξη.

Rating
( No ratings yet )
Loading...
Χρήσιμες συμβουλές