Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση για σύνταξη αναπηρίας;

Πώς να υποβάλετε αίτηση για αυτό και ποια έγγραφα χρειάζεστε; Μπορεί ένας συνταξιούχος με αναπηρία να εργαστεί; Και οι ιατροδικαστές παραδέχονται επίσης το λεγόμενο 100 τοις εκατό αναπηρία;

Ασφαλισμένος που πληροί ταυτόχρονα τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • είναι ανάπηρος (βάσει εκθέσεων από επαγγελματικές εξετάσεις, ο ιατροδικαστής αποφασίζει για την αναπηρία και το ποσοστό μείωσης της ικανότητας άσκησης επικερδούς δραστηριότητας),
  • απέκτησε τον απαραίτητο αριθμό ετών της περιόδου ασφάλισης σύνταξης (ανάλογα με την ηλικία του),
  • από την ημερομηνία αναπηρίας δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις δικαιώματος σύνταξης γήρατος ή δεν του χορηγήθηκε πρόωρη σύνταξη.

Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, ένα δικαίωμα στο λεγόμενο σύνταξη αναπηρίας από τη νεολαία και σε άτομο που έμεινε ανάπηρο κατά την περίοδο κατά την οποία ήταν συντηρούμενο τέκνο. Το δικαίωμα σε αυτή τη σύνταξη προκύπτει από την ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου έτους της ηλικίας το νωρίτερο.

Ποια είναι η διαδικασία;

Σε περίπτωση μακροχρόνιας δυσμενούς κατάστασης υγείας, η οποία συνήθως διαρκεί ένα έτος και η οποία μπορεί να υποτεθεί ότι θα συνεχιστεί, ο ασφαλισμένος μπορεί, κατόπιν εισήγησης του θεράποντος ιατρού, να υποβάλει αίτηση για σύνταξη αναπηρίας στο υποκατάστημα του Κοινωνικού. Ασφαλιστική εταιρεία υπεύθυνη για τη μόνιμη κατοικία.

Μαζί με την αίτηση συνταξιοδότησης πρέπει να υποβληθούν διάφορα έγγραφα: έγκυρο δελτίο ταυτότητας, έντυπο εξέτασης – συμπληρωμένο και επιβεβαιωμένο από τον θεράποντα ιατρό, αποδεικτικό ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης ή απόδειξη πότε και πόσο διήρκεσαν οι σπουδές, στρατιωτικό βιβλιάριο ή απόδειξη της περιόδου στρατιωτικής θητείας που εκδόθηκε από τον οικείο στρατό διοίκηση, έγγραφα για να λαμβάνεται υπόψη η φροντίδα ενός γονέα για ένα παιδί και στην περίπτωση μιας γυναίκας, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των μεγαλωμένων τέκνων (π.χ. πιστοποιητικά γέννησης παιδιών), την απόφαση της Εταιρείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τη σύνταξη του σύζυγος του οποίου η σύνταξη αναπροσαρμόστηκε λόγω της μοναδικής πηγής εισοδήματος, βεβαίωση από το αρμόδιο γραφείο εργασίας, κοινωνικών υποθέσεων και οικογένειας, αξιόπιστο έγγραφο που αποδεικνύει την περίοδο απασχόλησης που δεν αναφέρθηκε στις πληροφορίες που απεστάλησαν για την κατάσταση του ατομικού λογαριασμού και βεβαιώσεις από εργοδότες σχετικά με την περίοδο απασχόλησης πριν από την 1/5/1990 σε χώρες με τις οποίες η Σλοβακία δεν έχει σύμβαση κοινωνικής ασφάλισης, επιβεβαιώσεις από τον εργοδότη σχετικά με την περίοδο λήψης εισοδηματικής αποζημίωσης σε περίπτωση προσωρινής ανικανότητας προς εργασία για περίοδο 52 εβδομάδες πριν από την ημερομηνία σύνταξης της αίτησης ή απόδειξη του καταβληθέντος ποσού των παροχών σε υλική ανάγκη και της εισφοράς σε αυτήν, εάν ζητηθεί να χορηγηθεί αναδρομική σύνταξη αναπηρίας για την περίοδο κατά την οποία καταβλήθηκαν αυτές οι παροχές, ή επιβεβαίωση το ποσό των κρατήσεων που έγιναν, εάν η εκτέλεση της απόφασης διατάχθηκε με έκπτωση από τους μισθούς.

Επιπλέον, ο ασφαλισμένος πρέπει να επισυνάψει ιατρικά ευρήματα από τον θεράποντα ιατρό ή ιατρικές εκθέσεις από ειδικούς και βεβαίωση λήψης και διακοπής καταβολής επιδομάτων ασθενείας και λήξης της ετήσιας περιόδου στήριξης. Καλό είναι να ενημερωθείτε εκ των προτέρων για την ακριβή διαδικασία και την προθεσμία σύνταξης αίτησης συνταξιοδότησης και αξιολόγησης υγείας στο αρμόδιο υποκατάστημα του Γραφείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η σύνταξη της αίτησης σύνταξης και η εκτίμηση της κατάστασης της υγείας από ιατροδικαστή θα γίνεται συνήθως την ίδια ημέρα.

Πρέπει ένα άτομο να έχει μακροχρόνια σύνταξη για να υποβάλει αίτηση για σύνταξη αναπηρίας;

Η αναπηρία δεν εξαρτάται από τη μακροχρόνια ανικανότητα για εργασία, αλλά από μια μακροχρόνια δυσμενή κατάσταση της υγείας. Ο πολίτης είναι ανάπηρος εάν, λόγω μακροχρόνιας δυσμενούς κατάστασης υγείας, έχει μείωση της ικανότητας άσκησης επικερδούς δραστηριότητας κατά περισσότερο από 40% σε σύγκριση με ένα υγιές φυσικό πρόσωπο. Μια μακροχρόνια δυσμενής κατάσταση υγείας είναι μια κατάσταση υγείας που προκαλεί μείωση της ικανότητας εκτέλεσης μιας επικερδούς δραστηριότητας και η οποία, σύμφωνα με τις γνώσεις της ιατρικής επιστήμης, θα πρέπει να διαρκεί περισσότερο από ένα έτος.

Η κατάσταση της υγείας του ασφαλισμένου εκτιμάται από τον εξεταζόμενο ιατρό της Εταιρίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων με υπόδειξη του θεράποντος ιατρού. Διέπεται από τον νόμο περί κοινωνικής ασφάλισης, ο οποίος στο παράρτημά του καθορίζει λεπτομερώς το ποσοστό μείωσης της ικανότητας άσκησης επικερδούς δραστηριότητας για μεμονωμένες διαγνώσεις.

Η διαδικασία χορήγησης σύνταξης αναπηρίας θα ξεκινήσει μετά από γραπτή αίτηση πολίτη που υποβάλλει αίτηση για τη σύνταξη αυτή στο υποκατάστημα της Εταιρίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανάλογα με τον τόπο μόνιμης κατοικίας (με εισήγηση του θεράποντος ιατρού). Εάν, λόγω προσωρινής ανικανότητας προς εργασία, ένας πολίτης εξακολουθεί να δικαιούται επίδομα αναρρωτικής άδειας ή δικαίωμα αποζημίωσης εισοδήματος σε περίπτωση προσωρινής ανικανότητας προς εργασία, συνιστάται να υποβάλει αίτηση για χορήγηση σύνταξης αναπηρίας. μόνο όταν είναι ήδη γνωστή η ημερομηνία λήξης του δικαιώματος των εν λόγω παροχών. Χωρίς τον καθορισμό της ημέρας αυτής, δεν είναι δυνατόν να αποφασιστεί η χορήγηση αναπηρικής σύνταξης. Πέραν της προαναφερθείσας ιατρικής κατάστασης, ο ασφαλισμένος πρέπει να πληροί και την προϋπόθεση του απαιτούμενου αριθμού ετών συνταξιοδοτικής ασφάλισης.

Θα χάσω τη σύνταξη αναπηρίας μου αν βρω δουλειά;

Πολλοί συνταξιούχοι με αναπηρία ανησυχούν ότι αν αρχίσουν να εργάζονται, θα χάσουν το δικαίωμά τους να λαμβάνουν σύνταξη αναπηρίας. Εάν ο δικαιούχος σύνταξης αναπηρίας βρει δουλειά, δεν θα χάσει τη σύνταξη αναπηρίας του. Οι συνταξιούχοι με αναπηρία μπορούν να εργάζονται και να λαμβάνουν σύνταξη αναπηρίας ταυτόχρονα. Ούτε ο νόμος περί κοινωνικής ασφάλισης ούτε οποιοσδήποτε άλλος νομικός κανονισμός περιορίζει το δικαίωμα πληρωμής ή το ποσό αυτής της σύνταξης λόγω του γεγονότος ότι ένας τέτοιος συνταξιούχος εργάζεται.

Η σύνταξη αναπηρίας δεν περιορίζεται από το ύψος του εισοδήματός του. Ο δικαιούχος σύνταξης αναπηρίας μπορεί επίσης να ασκήσει επαρκή κερδοσκοπική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το ύψος του ποσοστού μείωσης της ικανότητας άσκησης επικερδούς δραστηριότητας που του χορηγήθηκε. Εάν το επιτρέπει η κατάσταση της υγείας του συνταξιούχου με αναπηρία, μπορεί να εργαστεί, ενώ για ορισμένα είδη ασθενειών που προκαλούν αναπηρία, η εργασία συνιστάται ιατρικά ως μία από τις μορφές θεραπείας. Στην περίπτωση πολλών, ιδιαίτερα ψυχολογικών, ασθενειών, η σωματική δραστηριότητα είναι πολύ ευεργετική για την κατάσταση της υγείας και για τη διατήρηση της μακροπρόθεσμης σταθεροποίησης της νόσου.

Οι ιατροδικαστές παραδέχονται και τα λεγόμενα 100 τοις εκατό αναπηρία;

Ναί. Ισχύει η αρχή ότι όσο πιο σοβαρή είναι η αναπηρία από την άποψη των λειτουργικών συνεπειών στις σωματικές, διανοητικές ή αισθητηριακές ικανότητες, τόσο υψηλότερο είναι το ποσοστό μείωσης της ικανότητας άσκησης επικερδούς δραστηριότητας. Κατά συνέπεια, το Παράρτημα αρ. 4. Πρόκειται συχνά για μόνιμες, ανίατες μορφές αναπηρίας με τον ασφαλισμένο να εξαρτάται από τη βοήθεια άλλου ατόμου.

Στο Παράρτημα αρ. 4 είναι τέσσερα στοιχεία με 100% ποσοστό μείωσης στην ικανότητα εργασίας: Βαθιά νοητική υστέρηση – διαγιγνώσκεται εάν ο δείκτης νοημοσύνης είναι κάτω από 20, Καταστάσεις μετά από κατάγματα κρανίου – καταστάσεις μετά από εγκεφαλικές βλάβες, Καταστάσεις μετά από εγκεφαλικά – εάν έχουν γίνει σοβαρή διαταραχή προσωπικότητας και σοβαρή αναπηρία αποδεδειγμένες κινητικές ικανότητες και Τετραπληγία (παράλυση και των τεσσάρων άκρων). Τέτοιες συνθήκες αποκλείουν κάθε ικανότητα για ουσιαστική δραστηριότητα, επομένως το ποσοστό μείωσης της ικανότητας για εργασία είναι 100%.

Οι πολίτες έχουν σοβαρή έκπτωση των νοητικών και κινητικών δεξιοτήτων που αποκλείει απολύτως κάθε ορθολογική λεκτική και συχνά μη λεκτική επικοινωνία και πλήρη ενεργητική κίνηση, δεν είναι σε θέση να είναι υπεύθυνοι για τυχόν νομικές ενέργειες, εξαρτώνται από την καθημερινή ημερήσια φροντίδα ενός άλλου ατόμου και έχουν χάσει την αυτάρκεια σε βασικές δραστηριότητες της ζωής (πλύσιμο, ντύσιμο, φαγητό, περπάτημα).

Πηγή: Εταιρεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Rating
( No ratings yet )
Loading...
Χρήσιμες συμβουλές