Γνωρίζετε τους κανόνες για την ψηφοφορία σε μια συνεδρίαση στο σπίτι;

Ποια πράγματα πρέπει να ψηφίσουν οι ιδιοκτήτες μη οικιστικών χώρων; Πόσες ψήφοι χρειάζονται για να εγκριθούν επισκευές και κατασκευαστικές τροποποιήσεις στο σπίτι; Πώς ψηφίζονται τα οικονομικά θέματα;


Mikloš, επίπεδο, επίπεδο

Εάν οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων και μη οικιστικών χώρων στο σπίτι έχουν αποφασίσει για ένα θέμα, μια νέα απόφαση για το ίδιο θέμα αντικαθιστά την προηγούμενη απόφαση.
1. Όταν απαιτείται υπερπλειοψηφία ψήφων

Οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων και μη οικιστικών χώρων στο σπίτι λαμβάνουν αποφάσεις με πλειοψηφία όλων των ιδιοκτητών, εάν ψηφίσουν υπέρ

α) εταιρική σύμβαση, τροποποίηση ή ακύρωσή της, συγχώνευση, συγχώνευση ή διάσπαση της εταιρικής σχέσης και κατόπιν εξουσιοδότησης του προσώπου που είναι εξουσιοδοτημένο να υπογράψει τη σύμβαση εταιρικής σχέσης
β) η εκλογή ή η παύση του προέδρου
γ) το καταστατικό και αρχές διοίκησης του σωματείου
δ) το ύψος της αμοιβής στον πρόεδρο και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το ποσό των μηνιαίων πληρωμών για τη διαχείριση της κοινότητας
ε) σύμβαση διαχείρισης, αλλαγή, καταγγελία ή καταγγελία του και την εξουσιοδότηση του προσώπου που είναι εξουσιοδοτημένο να υπογράφει αυτές τις νομικές πράξεις μετά από έγκριση από τους ιδιοκτήτες
στ) το ποσό της πληρωμής για την έκθεση
ζ) αλλαγή της μορφής χορήγησης
η) το ύψος της αμοιβής του εκπροσώπου των ιδιοκτητών
θ) προκαταβολές στο ταμείο λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής και ο σκοπός χρήσης κεφαλαίων από το ταμείο λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής, οι αρχές διαχείρισης αυτών των κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένου του πεδίου εφαρμογής της εξουσιοδότησης διάθεσής τους
ι) αρχές για τον καθορισμό του ύψους των μηνιαίων πληρωμών για υπηρεσίες
ια) λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό χρήσης κοινόχρηστων τμημάτων της κατοικίας και κοινόχρηστων εγκαταστάσεων της κατοικίας ιδιοκτήτες μη οικιστικών χώρων και γκαράζ στο σπίτι
ιβ) συναίνεση για την τροποποίηση του διαμερίσματος ή του μη οικιστικού χώρου στο σπίτι, με την οποία οι άλλοι ιδιοκτήτες του σπιτιού ενδέχεται να απειληθούν ή να ενοχληθούν σε αδικαιολόγητο βαθμό
ιγ) συναίνεση για την τροποποίηση του διαμερίσματος ή του μη οικιστικού χώρου, με την οποία ο ιδιοκτήτης στο σπίτι αλλάζει την εμφάνιση του σπιτιού και παρεμβαίνει στα κοινά μέρη του σπιτιού, παρεμβαίνει στις κοινές εγκαταστάσεις του σπιτιού, συμπεριλαμβανομένης της αποσύνδεσης από την κοινή διανομή θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης στο σπίτι, αξεσουάρ ή γειτονική γη, εάν η κοινοτική συμφωνία ή η συμφωνία διαχείρισης δεν ορίζει διαφορετικά
ιδ) εγκατάσταση ή τροποποίηση κοινής κεραίας ή την τοποθέτηση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο σπίτι, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής συστήματος κάμερας ασφαλείας σε κοινά σημεία του σπιτιού και κοινές εγκαταστάσεις του σπιτιού
ιε) υποβολή πρότασης εκτελεστικής διαδικασίας ή πρόταση διεξαγωγής εθελοντικής δημοπρασίας διαμερίσματος ή μη οικιστικού χώρου κατοικίας
ιστ) μίσθωση και δανεισμός κοινόχρηστων χώρων μη κατοικιών, κοινά μέρη του σπιτιού, κοινός εξοπλισμός του σπιτιού και αξεσουάρ
ιη) να χρησιμοποιεί αποκλειστικά τα νέα κοινά μέρη του σπιτιού, κοινές οικιακές εγκαταστάσεις ή αξεσουάρ μόνο από ορισμένους ιδιοκτήτες
ιθ) αποδοχή, αλλαγή ή ακύρωση των κανόνων του σπιτιού

Rating
( No ratings yet )
Loading...
Χρήσιμες συμβουλές