Δύο τοις εκατό: Έμβασμα ποσοστού του φόρου με υποβολή δήλωσης

Ποια είναι η διαδικασία του εργαζομένου για έμβασμα του μεριδίου του φόρου και πότε η εφορία θα αποδώσει το μερίδιο του καταβληθέντος φόρου στον λήπτη που ορίζεται στη δήλωση;

Φυσικό πρόσωπο του οποίου ο εργοδότης εκτέλεσε την ετήσια λογιστική προκαταβολές φόρου εισοδήματος από εξαρτημένη δραστηριότητα, αναφέρει μερίδιο του καταβληθέντος φόρου του υποβάλλοντας «Δήλωση δήλωσης του μεριδίου του καταβληθέντος φόρου εισοδήματος» σε ξεχωριστό έντυπο. Αν χρησιμοποιήσει λάθος έντυπο «δήλωσης», η εφορία θα ζητήσει από τον υπάλληλο να διορθώσει τις ελλείψεις στην κατάθεση.

Φυσικό πρόσωπο που θέλει να μεταβιβάσει μερίδιο του καταβληθέντος φόρου του για το έτος 2021 σε επιλεγμένο μη κερδοσκοπικό οργανισμό, υποχρεούται να υποβάλει συμπληρωμένο έντυπο «δήλωσης» στον φορολογικό διαχειριστή έως τις 30 Απριλίου. Δεδομένου ότι η ημέρα αυτή είναι Σάββατο, η δήλωση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 2 Μαΐου. Η δήλωση μπορεί να υποβληθεί σε οποιαδήποτε εφορία.

Η υποχρεωτική επισύναψη της «δήλωσης» είναι

  • Βεβαίωση καταβολής φόρου εισοδήματος από εξαρτημένη δραστηριότητα, η οποία θα εκδοθεί στον φορολογούμενο από τον εργοδότη το αργότερο έως τις 15 Απριλίου.
  • Βεβαίωση άσκησης εθελοντικών δραστηριοτήτων, εφόσον ο φορολογούμενος αποδίδει μερίδιο έως 3% του καταβληθέντος φόρου.

Η εφορία, ως φορολογικός διαχειριστής, υποχρεούται να μεταφέρει το μερίδιο του καταβληθέντος φόρου από την υποβληθείσα δήλωση έτους 2021 στον λογαριασμό του λήπτη έως τις 31 Ιουλίου. Δεδομένου ότι η ημέρα αυτή είναι Κυριακή, ο φορολογικός διαχειριστής υποχρεούται να πραγματοποιήσει την πληρωμή το αργότερο στις 29 Ιουλίου.

Διαδικασία εργαζομένου για έμβασμα μεριδίου φόρου

Είμαι μισθωτός σε εταιρεία και ο εργοδότης μου εξέδωσε βεβαίωση καταβολής φόρου εισοδήματος από εξαρτημένη δραστηριότητα με σκοπό τη δήλωση εμβάσματος ποσού έως 2% του καταβληθέντος φόρου. Τι πρέπει να κάνω όταν θέλω να μεταφέρω αυτό το ποσό, π.χ. θεμέλιο?

Ο υπάλληλος που επιθυμεί να μεταφέρει το μερίδιο του καταβληθέντος φόρου στο επιλεγμένο ίδρυμα υποβάλλει δήλωση στο προβλεπόμενο έντυπο, στην οποία αναφέρει τα στοιχεία ταυτότητας αυτού του παραλήπτη. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο έως τις 2 Μαΐου. Ο εργαζόμενος υποβάλλει τη δήλωση στην εφορία. Στη δήλωση επισυνάπτεται βεβαίωση που εκδόθηκε από τον εργοδότη, όπου αναφέρεται ότι ο φόρος για τη φορολογική περίοδο για την οποία έγινε ο διακανονισμός παρακρατήθηκε στον εργαζόμενο.

Υπέβαλα δήλωση για έμβασμα του μεριδίου του φόρου που καταβλήθηκε για το έτος 2021 έως τις 3 Μαΐου. Θα επιστραφούν χρήματα σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό όταν δεν έχει υποβληθεί δήλωση μέχρι τις 2 Μαΐου;

Όχι, γιατί η δήλωση περί εμβάσματος του μεριδίου του φόρου που καταβλήθηκε δεν υποβλήθηκε το αργότερο στις 2 Μαΐου.

Υπέβαλα δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το έτος 2021, στην οποία ξέχασα να γράψω δήλωση για έμβασμα του μεριδίου του φόρου που καταβλήθηκε. Μπορώ να υποβάλω μια δήλωση που να δείχνει το μερίδιο του φόρου που καταβλήθηκε σε ξεχωριστό έντυπο πριν από τις 2 Μαΐου;

Όχι, εάν ο φορολογούμενος υπέβαλε φορολογική δήλωση για φόρο εισοδήματος για το έτος 2021, δεν μπορεί πλέον να υποβάλει ξεχωριστή δήλωση για να εμφανίσει το μερίδιο του φόρου που καταβλήθηκε. Η δήλωση εμβάσματος του μεριδίου του καταβληθέντος φόρου δεν μπορεί να υποβληθεί ούτε μέσω της πρόσθετης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έτους 2021.

Πηγή: Οικονομικός απολογισμός

Rating
( No ratings yet )
Loading...
Χρήσιμες συμβουλές